Družba Celeia d.o.o. je samostojna pravna oseba s sedežem na Hrvaškem, ki ima poslovno enoto družbe v Sloveniji. Družbo Celeia d.o.o. Baška in njeno poslovno enoto v Celju je ustanovila Mestna občina Celje, ki je tudi njen edini družbenik. Zaradi ukinjanja bivšega Centra interesnih dejavnosti p.o. ter z namenom zagotovitve učinkovitega izvajanja in razvoja turistične dejavnosti izven območja Mestne občine Celje, je ustanovitelj preoblikoval družbo v Celeia d.o.o., PE Celje.


Glavna dejavnost družbe na lokaciji Celjskega doma v Baški na otoku Krku je izvajanje programov počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence, šol v naravi za osnovne šole z območja Mestne občine Celje in letovanja ostalih ciljnih skupin, kot so športni klubi ter razna organizirana društva.


V počitniškem domu v Baški se ohranja osnovni koncept letovanja, kar pomeni, da se zagotavlja letovanje čim večjemu številu otrok omenjenih skupin, prvenstveno otrokom iz Celja in njegove okolice, seveda pa tudi otrokom občin, ki so za takšno sodelovanje zainteresirane. Na pobudo MO Celje se za izvajanje šole v naravi že vrsto let odločajo vse celjske osnovne šole. Objekt je bil odprt leta 1959. Ves čas so bila v okviru finančnih možnosti prisotna vzdrževalna dela, od katerih so bila večja ureditev kuhinje, nadzidava terase, s katero so se pridobile dodatne spalne kapacitete, največjih vlaganj pa je bil deležen v zadnjih letih, to je od ustanovitve družbe Celeia.